Maniodepresia: Ničí medziľudské vzťahy, berie peniaze aj prácu

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Vnútorné prežívanie každého z nás je premenlivé. Niektorí ľudia majú stabilnejšiu náladu, iní sú emocionálnejšie založení, a preto všetko prežívajú intenzívnejšie – či už pozitívne, alebo negatívne.

Istá premenlivosť nálad je prirodzená. Takisto je normálne, ak určité emocionálne stavy pretrvávajú dlhodobejšie – vtedy hovoríme o tzv. „dobrých dňoch“ a „horších dňoch.“

Potiaľto je všetko v norme. No už nie je v poriadku, ak nás „zlá nálada“ prepadne „z ničoho nič“, a potom nás celé týždne psychicky vyčerpáva a silno zasahuje do každej oblasti života.

V takom prípade už nejde o prirodzený životný kolobeh, ani o povahovú črtu človeka. Pravdepodobnejšia je vážna psychická porucha – maniodepresia.

Čo je maniodepresia?

Maniodepresia (alebo manicko-depresívna psychóza) je biologicky podmienená psychická porucha. V súčasnosti sa viac používa pojem bipolárna afektívna porucha, no my zostaneme aj pri slove maniodepresia (je kratšie).

Maniodepresia sa vyskytuje u 12 % populácie, v miernejšej forme aj častejšie. Postihuje všetky rasy a etnické skupiny, rovnako mužov aj ženy. U žien však pozorujeme neskorší nástup choroby, taktiež sa u nich častejšie striedajú depresívne obdobia.

Prvá epizóda maniodepresie najčastejšie prepukne v čase dospievania, alebo v rannej dospelosti – medzi 15. a 25. rokom života. Nie je to podmienka, táto porucha sa môže prihlásiť v akomkoľvek veku.

Maniodepresia sa prejavuje silnými výkyvy nálad. U niektorých jedincov sa maniodepresia objaví len niekoľkokrát za život, u ďalších aj niekoľkokrát za rok.

Keďže ide o dlhodobejšie stavy, odzrkadľuje sa to nielen na myslení človeka, ale aj na jeho duševnejtelesnej aktivite. A ako už vyplýva z názvu, striedajú sa fázy depresie, s fázami mánie (či hypománie – miernejšie príznaky).

4 podskupiny bipolárnej poruchy (podľa intenzity príznakov):

 • Bipolárna porucha I – depresívna fáza sa strieda s manickými záchvatmi, ktoré sú výrazné. Lekári obvykle stanovia diagnózu v manickom období.
 • Bipolárna porucha II – manická fáza je menej výrazná, pacientovo správanie nie je až také výstredné, aby si to okolie všimlo (tzv. hypománia). Ako prvá nastupuje depresia, no celkové príznaky sú málo výrazné, preto sa ťažko určuje správna diagnózu. Hypománia sa potom často zamieňa za koniec depresívnych stavov.
 • Bipolárna porucha III – striedanie náladových stavov predchádza nejakému ochoreniu, alebo ide o následok liečby antidepresívami (alebo inými látkami), ktorými sa cielene pôsobí na náladu.
 • Cyklothymia – striedanie hypománie a ľahších depresívnych nálad.

Maniodepresia – typické príznaky

Základnou podmienkou na stanovenie diagnózy je práve striedanie depresívnej fázy a manickej fázy, pričom obidve fázy majú absolútne odlišné príznaky. Pozrieme sa na to podrobnejšie a spomenieme všetky známe prejavy.

maniodepresia-prejavy
Zdroj foto: AdobeStock.com

Depresívna fáza

Toto obdobie trvá najmenej 2 týždne. U pacienta sa objavujú príznaky, ktoré sú typické pre depresiu. V polovici prípadov sa porucha ohlási práve depresívnou fázou. V tomto období sa u pacienta vyskytujú tieto symptómy:

 1. strata záujmu o okolie, neschopnosť prežívať radosť – nezáujem o aktivity, ktoré mu predtým prinášali radosť,
 2. pocity smútku, beznádeje, pesimizmus,
 3. podceňovanie samého seba, strata sebadôvery, nízke sebahodnotenie,
 4. pocity viny, výčitky voči sebe samému,
 5. záchvaty úzkosti,
 6. myšlienky na smrť, aj na samovraždu,
 7. spomalené reakcie, nerozhodnosť,
 8. zhoršená pamäť, aj schopnosť myslieť,
 9. sťažená komunikácia s inými ľuďmi, spomalená reč, chudobný slovný prejav,
 10. nepokoj, nesústredenosť, neschopnosť koncentrácie na určitú činnosť,
 11. častá únava, pokles energie, pocit vyčerpanosti (aj po bežnej činnosti, ako napr. obliekanie),
 12. somatické prejavy – rôzne poruchy spánku – nespavosť, problémy so zaspávaním, nekľudný spánok, prebúdzanie sa s úzkosťou, alebo naopak – potreba častejšie a dlhšie spať,
 13. zmena chuti do jedla (až nechutenstvo), alebo naopak – prejedanie sa, a teda aj časté zmeny hmotnosti.
bipolárna-porucha-čo-to-je
Zdroj foto: AdobeStock.com

Manická fáza

Táto fáza trvá najmenej 1 týždeň. Slovo mánia zahŕňa pojmy ako zaujatosť, posadnutosťzbesilosťšialenosť. Tak by sa dali zjednodušene vyjadriť pacientove nálady. Svojím konaním zachádza do krajností. Typické sú tieto prejavy:

 1. výrazná zmena nálady – viditeľne expanzívna, presahujúca normu, pre dotyčného je netypická,
 2. euforické prežívanie pocitov,
 3. spontánnosť, hravosť, neviazanosť v správaní,
 4. nadmieru veselá nálada, pre ostatných ohromujúca,
 5. naopak – zvýšená podráždenosť, prehnané reakcie aj na nepatrné podnety, až agresívne správanie,
 6. sklony ku konfliktom, arogantné správanie,
 7. výrazná mimika, zvýšená gestikulácia,
 8. výrazní aktivita, pohyblivosť, potreba stále niečo robiť,
 9. telesný nepokoj, roztržitosť,
 10. prehnané športovanie, sklony k adrenalínovým aktivitám,
 11. nerešpektovanie bežného rytmu dňa – činnosť aj v noci.
 12. výstredné až extravagantné obliekanie,
 13. zrýchlený tok myšlienok, nesúvislé myslenie,
 14. bezbrehá zhovorčivosť, oslovovanie aj cudzích ľudí, časté telefonovanie,
 15. zrýchlená a nesúvislá reč – logorea,
 16. nečitateľný písomný prejav – graforea,
 17. vysoké sebavedomie, nereálne posudzovanie svojich schopností a možností,
 18. strata sebakontroly,
 19. veľkolepé až nereálne plány, slepý optimizmus,
 20. nereálne videnie sveta, až blúznenie, či halucinácie,
 21. paranoidné predstavy – „niekto ma sleduje“, „oni ma chcú zničiť“,
 22. častá zmena činnosti, viac začatých aktivít,
 23. znížená potreba spánku,
 24. nevhodné sociálne správanie, strata zábran,
 25. zvýšená sexuálna energia, sklony k nevhodnému sexuálnemu správaniu,
 26. riskantné správanie, konanie bez domyslenia možných dôsledkov – rýchla jazda autom, riskantné investície…

Hypománia

Príznaky mánie sú málo intenzívne. Prejavujú sa len ako zvýšená aktivita, či optimistickejšie videnia sveta. Pacienti to vnímajú ako príjemné obdobie, pracovne plodné a tvorivé. Nemajú dôvod na vyhľadanie odbornej pomoci. Ich správanie nie je natoľko výrazné, aby blízke okolie vycítilo problémy.

Remisia

Remisiou označujeme obdobie medzi jednotlivými fázami. Táto perióda je bez príznakov, čo môže mať rôzne trvanie. U niektorých pacientov sa však „obdobia pokoja“ vôbec nevyskytuje.

Prechodný stav

Tento stav kombinuje príznaky oboch fáz, preto ho niekedy ťažko odlíšite od manického stavu. Prechodný stav je nebezpečný hlavne kvôli zvýšenému riziku samovraždy, čo hrozí najmä u žien, dospievajúcich a závislých ľudí. Prechodný stav je zaznamenaný u 20 % prípadov bipolárnej poruchy typu I.

Príčiny maniodepresie

Prečo sa maniodepresia u niekoho vyvinie, nie je nateraz jasné. Predpokladá sa, že chorobu vyvoláva nerovnováha biochemických látok v mozgu – neurotransmitérov, predovšetkým serotonínu, noradrenalínu, dopamínu, kyseliny gamaaminomaslovej a glutamátu.

Bežné je aj spojenie s inými chorobami a poruchami psychického charakteru. V 20 % prípadov je maniodepresia spojená s úzkostnou poruchou, pri závislostiach od návykových látkach je to dokonca 60%.

Relatívne časté sú tiež poruchy príjmu potravy.

Maniodepresia je biologicky podmienená porucha

Nie je to teda slabosť osobnosti, ani dôsledok nedostatočnej výchovy. Hlavnú rolu zohráva genetika – ak sa totiž u jedného rodiča prejavila bipolárna porucha I. typu, je 10 % riziko, že sa objaví aj u jeho dieťaťa.

Za prepuknutím choroby však nájdeme aj iné faktory, hlavne hormonálne zmeny, psychologický profil či vplyvy vonkajšieho prostredia (napr. traumatizujúce zážitky v detstve). Určité záťažové situácie môžu byť spúšťačmi či urýchľovačmi epizód:

 • strata blízkej osoby,
 • významná životná zmena,
 • vyčerpanosť, pracovná preťaženosť,
 • nedostatok spánku,
 • prostredie s negatívnymi emóciami,
 • časté hádky v rodine.

Vo výnimočných prípadoch je spúšťačom maniodepresie organická príčina. Najčastejšie ide o pooperačné stavy, otras mozgu, mozgový nádor, zvýšenú činnosť štítnej žľazy, infekčné ochorenia, degeneratívne choroby (Parkinsonova choroba, skleróza multiplex), či metabolické poruchy.

Život s bipolárnou poruchou

Netreba zdôrazňovať, že prejavy maniodepresie sú pre pacienta veľmi zničujúce. Veď zasahujú do rôznych aspektov bytia. Či už ide o depresívnu fázu, alebo manickú fázu, choroba hlboko ovplyvňuje celý život.

Vieme si predstaviť, aké ďalekosiahle dôsledky má konanie človeka v manickej fáze? Ako to vplýva na jeho vzťahy, profesný život, či finančnú stránku? Prejdime si to postupne.

maniodepresia-peniaze
Zdroj foto: AdobeStock.com

Maniodepresia a vzťahy

Okrem pacienta, sú to predovšetkým jeho najbližší, ktorí trpia jeho poruchou. Počas depresívnej fázy sú mu veľkou oporou, pomáhajú mu s bežnými vecami. V manickom období zas musia čeliť rôznym krajnostiam, bláznivým nápadom, výstrednému správaniu.

Niet sa čo diviť, že manželstvá maniodepresívnych ľudí sa často rozpadajú. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že v manickej fáze sa človek môže správať výstredne, prenáša neslušné poznámky, ukazuje vulgárne gestá, čo je veľmi nepríjemné, ak máme spoločných známych. Celkovo zvýšená sexuálna energia zas prináša milostné romániky a promiskuitné správanie.

Blízki ľudia sa cítia bezradní, preto sú to často oni, kto vyhľadá odbornú pomoc. A je to správny krok, pretože s ich pomocou dokáže odborník ľahšie určiť diagnózu. Po označení problému potom ľahšie čelíme správaniu pacienta. V každom prípade, vyžaduje si to mnoho síl, súcitu a empatie.

Rizikové zaobchádzanie s financiami

Jedným z najčastejších znakov manickej fázy je nezodpovedné a riskantné zaobchádzanie s peniazmi. Kvôli silnému nadšeniu a eufórii, človek podľahne záchvatom nakupovania, alebo organizuje finančne nákladné večierky. Pritom absolútne nehľadí na to, čo si môže dovoliť – pokojne zájde do debetu, alebo si peniaze požičia.

K finančným problémom môžu prispieť aj neuvážené investície, stávkovanie, nereálne podnikateľské plány, pokuty, súkromné pôžičky. Keď sa k tomu pripočíta strata zamestnania, či neschopnosť vykonávať doterajšiu profesiu, zázemie celej rodiny je veľmi ohrozené.

Maniodepresia a práca

Pacient v manickej fáze síce môže disponovať vysokým pracovným nasadením, hyperaktivitou, húževnatou činnosťou (aj dlho no noci), nemá to však dlhodobý charakter. Navyše, jeho činnostiam chýba systematickosť, usporiadanosť.

Napriek tomu, niektorí pacienti označujú tieto fázy za veľmi plodné a kreatívne. Toto však skôr platí pre hypomániu, nie manickú fázu. V každom prípade – depresívna fáza položí jedinca na lopatky, oberie ho o akúkoľvek energiu a chuť do práce.

Neschopnosť fungovať v pracovnom procese, kde sa od človeka očakáva pravidelný výkon, sa prejaví pomerne rýchlo, nemožno to dlho skrývať. Na druhej strane, niektorí pacienti opustia zamestnanie dobrovoľne, pretože zatúži po zmene kariéry, čo je dôsledok manickej fázy.

Žiaľ, maniodepresia dokáže výrazne zasiahnuť do kariérneho života jedinca, aj do jeho finančných príjmov. Pri vhodnej liečby a disciplinovanosti chorého, je však pravdepodobnosť zaradenia do pracovného života pomerne vysoká (oproti iným psychickým poruchám a ochoreniam).

Právne dôsledky maniodepresie

To, že maniodepresívni ľudia prichádzajú v manickej fáze do konfliktu so zákonom, dokonca páchajú trestnú činnosť, nie je nič výnimočné. Uvádza sa, že je to až 30 % pacientov, prevažne mladších ľudí. Ide o urážky na cti, krádeže, podvody, násilnícke správanie, znásilnenia, ujmy na zdraví, poškodenia majetku, exhibicionizmus, dopravné priestupky.

Maniodepresia a alkohol

V manickej fáze často dochádza k nadmernému užívaniu alkoholu, cigariet, alebo iných návykových látok. Z tohto dôvodu niekedy dôjde k chybnej diagnostike, keďže nevhodné správanie sa vysvetlí závislosťou, alebo chvíľkovou opitosťou.

Konzumácia návykových látok však s bipolárnou poruchou úzko súvisí. Až 60 % pacientov totiž trpí maniodepresiou aj závislosťou, čo negatívne stavy, samozrejme, ešte prehlbuje.

Niekedy sa maniodepresia prejaví práve po užití drog (napr. kokaínu), alebo po nadmernom požití alkoholu. Užívanie návykových látok je však skôr dôsledkom poruchy, než jej príčinou.

Maniodepresia a samovražda

Maniodepresia prináša do života človeka mnoho komplikácií. Najväčším nebezpečenstvom je riziko samovraždy, ktoré je tu veľmi vysoké. Z prieskumov, ktoré uskutočnili vo viacerých rozvinutých krajinách, vyplýva, že až 15% neliečených pacientov umiera „vlastnou rukou“, a viac ako 25 – 50 % sa o samovraždu aspoň raz pokúsi.

Bipolárna porucha u detí

Niektoré symptómy maniodepresie môžu vyplávať na povrch už počas detstva alebo dospievania. Predpoklady na poruchu sa v tomto období prejavia ako určité výchovné problémy, zvýšená dráždivosť, výbuchy hnevu, úzkostné stavy atď.

Liečba bipolárnej poruchy

Tak ako pri každej inej chorobe, na zahájenie účinnej liečby treba čo najpresnejšiu diagnostiku. Žiaľ, v prípade maniodepresie nie je stanovenie vždy stopercentne úspešné, keďže počiatočné príznaky nie sú zakaždým zreteľné. K presnej diagnóze teda často dôjdeme až po rozvinutí poruchy. To trvá niekedy aj niekoľko rokov.

Antidepresíva nie sú v prípade maniodepresie vhodnou voľbou. Treba si totiž uvedomiť, že práve ich účinky môžu vyvolať manický stav. Ako účinné lieky sa osvedčili tzv. stabilizátory nálad, hlavne thymoprofylaktiká (thymoregulátory) a normothymiká (normalizujú náladu). Najpoužívanejšou látkou je lítium.

K lepším výsledkom pri manicko-depresívnych stavoch možno dospieť kombináciou lieky a psychoterapia. V niektorých prípadoch je prínosné, keď sa začne s rodinnou terapiou, alebo so psychologickým usmernením blízkych (alebo inej blízkej osoby pacienta).

Pochopiteľne, veľkú rolu pri úspešnosti liečby zohráva ochota pacienta spolupracovať, jeho disciplinovanosť. Mal by dodržiavať pravidelný denný režim, zdravo sa stravovať, primerane sa hýbať.

Známe osobnosti s bipolárnou poruchou

 • Miloš Kopecký (zosnulý český herec),
 • Richard Müller (slovenský spevák),
 • Petr Muk (český spevák),
 • Kurt Cobain (zosnulý americký spevák a gitarista),
 • Mariah Carey (americká speváčka),
 • Robbie Williams (britský spevák),
 • Ozzy Osbourne (britský spevák),
 • Catherine Zeta-Jones (americká herečka).
 • Vincent van Gogh (zosnulý maliar),
 • Hans Christian Andersen (zosnulý spisovateľ rozprávok),
 • Winston Churchill (zosnulý britský štátnik),
 • Robert Schumann (zosnulý nemecký hudobný skladateľ).

Filmy, kde vystupujú postavy s príznakmi maniodepresie (alebo s podobnými osobnostnými črtami):

 • Električka zvaná túžba (réžia: Elia Kazan, 1951).
 • Žena pod vplyvom (réžia: John Cassavetes, 1974).
 • Pollock, (réžia: Ed Harris, 2000).
 • Veľká ryba (réžia: Tim Burton, 2003).

Zdroje:

Christian Gay: Bipolární porucha, Rady pro rodiny a blízké osob s maniodepresivními stavy, Portál s.r.o., Praha 2010

https://www.dusevnezdravie.sk/bipolarna-afektivna-porucha/

https://www.lundbeck.com/sk/poruchy-mozgu/ostatne-ochorenia/bipolarna-afektivna-porucha

https://stressfix.sk/bipolarna-porucha/

Pridaj komentár